آئین نامه ها
عنوانتاریخشرحعملیات
آیین نامه مسابقات بین المللی جام پایتخت / بانوان سبکهای کنترلی1397/06/17  دانلود
آیین نامه مسابقات بین المللی جام پایتخت / آقایان سبکهای کنترلی1397/06/17  دانلود
آیین نامه مسابقات بین المللی جام پایتخت / بانوان - سبکهای غیر کنترلی1397/06/17  دانلود
آیین نامه مسابقات بین المللی جام پایتخت / سبکهای غیرکنترلی-آقایان1397/06/17  دانلود
آیین نامه مسابقات قهرمانی بانوان استان1395/07/08  دانلود
آیین نامه مسابقات کشوری ایتوسوکای1395/06/06  دانلود
بخشنامه مسابقات قهرمانی بانوان استان تهران 1395/01/17  دانلود