1401/03/15
تیر ماه زمان برگزاری مرحله سوم لیگ کاراته وان جام ترانه
  نسخه چاپی
تیر ماه زمان برگزاری مرحله سوم لیگ کاراته وان جام ترانه

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، مرحله
سوم (پایانی) سومین دوره از مسابقات لیگ کاراته وان ایران در چهار رده سنی
نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید در بخش دختران و پسران با عنوان "جام
ترانه" طی  روز های ۱۴ الی ۲۱ تیر ۱۴۰۱ در استان زنجان برگزار خواهد شد. >
رقابت
های پسران طی روز های ۱۴ الی ۱۷ تیر ماه و دختران طی روز های ۱۸ الی ۲۱
تیر ۱۴۰۱ برگزار میگردد و ثبت نام در این مسابقات از روز شنبه ۱۴ خرداد
آغاز خواهد شد.
۱. رده سنی نونهالان: متولدین ۱۳۸۷/۸/۵ لغایت ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (کومیته انفرادی)متولدین ۱۳۸۷/۸/۵ لغایت ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (کاتا انفرادی)اوزان دختران: ۳۰- ، ۳۵- ، ۴۰- ، ۴۵- ، ۴۵+اوزان پسران: ۳۰- ، ۳۵- ۴۰- ، ۴۵- ، ۵۰- ، ۵۰+ *ورودی مسابقات در این رده ۲۰۰/۰۰۰ هزار تومان می باشد.
۲. رده سنی نوجوانان: متولدین ۱۳۸۵/۸/۵ لغایت ۱۳۸۷/۸/۴ (کاتا انفرادی ، کومیته انفرادی)اوزان دختران: ۴۷- ، ۵۴- ، ۵۴+اوزان پسران: ۵۲- ، ۵۷- ، ۶۳- ، ۷۰- ، ۷۰+*ورودی مسابقات در این رده ۲۰۰/۰۰۰ هزار تومان می باشد.
۳. رده سنی جوانان: متولدین ۱۳۸۳/۸/۵ لغایت ۱۳۸۵/۸/۴ (کاتا انفرادی، کومیته انفرادی)اوزان دختران: ۴۸- ، ۵۳- ، ۵۹- ، ۵۹+اوزان پسران: ۵۵- ، ۶۱- ، ۶۸- ، ۷۶- ، ۷۶+*ورودی مسابقات در این رده ۲۵۰/۰۰۰ هزار تومان می باشد.
۴. رده سنی نوجوانان و جوانان (کاتا تیمی): متولدین ۱۳۸۳/۸/۵ لغایت ۱۳۸۷/۸/۴*ورودی مسابقات در این رده ۳۰۰/۰۰۰ هزار تومان می باشد.
۵. رده سنی زیر ۲۱ سال: متولدین ۱۳۸۰/۸/۵ لغایت ۱۳۸۳/۸/۴ (کاتا انفرادی، کومیته انفرادی )اوزان دختران: ۵۰- ، ۵۵- ، ۶۱- ، ۶۸- ، ۶۸+اوزان پسران: ۶۰- ، ۶۷- ، ۷۵- ، ۸۴- ، ۸۴+*ورودی مسابقات در این رده ۳۰۰/۰۰۰ هزار تومان می باشد.جوایز
رده سنی نونهالان و نوجوانان برای نفر اول ۷۰۰/۰۰۰ هزار تومان ، نفر دوم
۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان و نفر سوم ۳۵۰/۰۰۰ هزار تومان است.  جوایز رده سنی جوانان برای نفر اول ۸۰۰/۰۰۰ هزار تومان ، نفر دوم ۶۰۰/۰۰۰ هزار تومان و نفر سوم ۴۰۰/۰۰۰ هزار تومان است.جوایز رده سنی امید برای نفر اول ۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان ، نفر دوم ۸۰۰/۰۰۰ هزار تومان و نفر سوم ۶۰۰/۰۰۰ هزار تومان است.