1400/09/24
برنامه زمانبندی مسابقات انتخابی استعدادهای برتر پسران استان
  نسخه چاپی
برنامه زمانبندی مسابقات انتخابی استعدادهای برتر پسران استان

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، بر اساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات استان، این رقابتها روز پنج شنبه  25آذر ماه از ساعت 8:30 صبح با برگزاری مسابقات کاتا انفرادی آغاز می شود.

شرکت کنندگان بخش کاتا می بایسیت جهت ارائه مدارک ساعت 8 صبح در سالن محل برگزاری حاضر شوند.

پذیرش و وزن کشی اوزان منهای 34، منهای 36، منهای38، منهای 40، منهای42 و منهای 45 کیلوگرم از ساعت 8:30 انجام می شود، مسابقات این اوزان پس از اتمام رقابتهای کاتا آغاز خواهد شد.


پذیرش و وزن کشی اوزان منهای 48، منهای 52، منهای57، منهای 63 و به اضافه 63 کبلوگرم از ساعت 9:30 تا 10 انجام خواهد شد .


به همراه داشتن مدارک ذیل در زمان پذیرش الزامی می باشد


۱پاسخ منفی تست پی سی آر که ۷۲ ساعت از زمان آن نگذشته باشد و به تائید آزمایشگاه مربوطه باشد

۲فرم رضایت نامه ولی شرکت کنندگان که به تائید دفترخانه رسمی رسیده باشد

۳پرینت کارت بیمه ورزشی که حداقل ۷۲ ساعت از صدور آن گذشته باشد

۴مدرک شناسایی عکس دار (گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار از واحد آموزشی مربوطه)


5. کپی آخرین حکم کمربند فدراسیونی قهوه ای و یا مشکی

خاطر نشان می سازد، فقط شرکت کنندگانی که پیش از این نسبت به ثبت نام در مسابقات اقدام نموده اند مجاز به شرکت در این رقابتها می باشند و در روز مسابقات ثبت نام انجام نخواهد شد