1398/05/23
داوران كنترلي و آزاد در سامانه الكترونيكي فدراسيون ثبت نام كنند
  نسخه چاپی
داوران كنترلي و آزاد در سامانه الكترونيكي فدراسيون ثبت نام كنند

به
گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران و به نقل از سايت فدراسيون كاراته، كميته داوران اعلام كرد براي بروزرساني بانك
اطلاعاتي داوران تحت پوشش خود در دو بخش كنترلي و آزاد، تمامي داوران فعال و
غيرفعال بايد با ثبت مدارك خود در سامانه اقدام به دريافت كدعضويت داوري
نمايند.


در صورت تكميل نشدن بانك اطلاعات، داوران نمي توانند در رويدادهاي فدراسيون، استان و سبك قضاوت كنند.