1397/09/19
برگزاری پيكارهاي انتخابي كاراته رده هاي سنی پايه به میزبانی پایتخت
  نسخه چاپی
برگزاری پيكارهاي انتخابي كاراته رده هاي سنی پايه به میزبانی پایتخت

پيكار انتخابي رده هاي سني پايه دختران و پسران براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا 28 تا 30آذرماه به میزبانی استان تهران برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران و به نقل از سايت فدراسيون كاراته، اين رقابتها در سه رده سني نوجوانان، جوانان و اميد دختران و پسران خواهد بود و با اعلام كميته مسابقات اين پيكارها در شهر تهران انجام مي شود و ثبت نام در اين پيكارها نيز تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 25 آذرماه تمديد شده است.

رده سني نوجوانان(14 و 15 سال):
در دو بخش كاتا و كوميته انفرادي و در اوزان 47-، 54-و 54+ كيلوگرم دختران و اوزان 52-، 57-، 63-، 70- و 70+ كيلوگرم پسران

رده سني جوانان(16 و 17 سال):
در بخشهاي كاتا انفرادي و تيمي و كوميته انفرادي در اوزان 48-، 53-، 59- و 59+ كيلوگرم دختران و اوزان 55-، 61-، 68-، 76-و 76+كيلوگرم پسران

رده سني اميد(زير 21 سال):
در بخش دختران در اوزان 50-، 55-، 61-، 68- و 68+ كيلوگرم و در بخش پسران در اوزان 55-، 60-، 67-، 75-، 84- و 84+ كيلوگرم خواهد بود.

براي اين مسابقات يك كيلوگرم ارفاق وزني در نظر گرفته شده و شركت در رقابتها آزاد است.

شركت كنندگان در بخش كاتاي انفرادي و تيمي حداقل بايد آمادگي اجراي 7 كاتا را داشته باشند.

اعضاي تيم هاي ملي اعزامي به المپيك جوانان 2018 آرژانتين و نفرات اول تا چهارم رنكينگ كاراته وان در سالجاري ملزم به شركت در مسابقات نيستند.

رقابتهاي كاتا و كوميته انفرادي نوجوانان دختران و پسران چهارشنبه 28 آذرماه، مسابقات كاتاانفرادي، تيمي و كوميته انفرادي جوانان پنجشنبه 29 آذرماه و رقابتهاي كاتا و كوميته انفرادي اميد جمعه 30 آذرماه خواهد بود.

هیئت کاراته استان تهران 1397